Wijnpartner voor al uw FEESTEN!

GRATIS levering in BELGIË!

Algemene Voorwaarden / MKWIJNEN

Algemene voorwaarden

De webshop www.MKWIJNEN.be is eigendom van MKW bvba en
is gevestigd te Galgestraat 17 – 8470 Gistel in België.

MKWIJNEN verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door online te bestellen verklaart de koper aan MKWIJNEN de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Als je op “plaats bestelling” klikt gaat je akkoord met de Algemene verkoopvoorwaarden van MKWIJNEN.be en geeft je aan 18 jaar of ouder te zijn.
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MKWIJNEN. De leveringsvoorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk. De leveringsvoorwaarden zijn te vinden op de website van MKWIJNEN. Iedereen dient zich aan de erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
Alle aanbiedingen van MKWIJNEN zijn vrijblijvend. MKWIJNEN behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
Ben je niet tevreden over een artikel? Dan kun je de niet aangebroken flessen retourneren aan MKWIJNEN. Je ontvangt de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar MKWIJNEN.be. De gemaakte kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
De prijzen van alle producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website weergegeven. De prijzen op de website zijn inclusief Belgische accijns, inclusief Belgische B.T.W.. Alle prijzen zijn exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. MKWIJNEN verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.
Facturen moeten door afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website, ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door de afnemer opgegeven e-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Vinopio gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.
Levering is mogelijk binnen Nederland, België.
De bestelde goederen worden indien op voorraad binnen de week geleverd of opgestuurd. Indien artikelen niet op voorraad zijn, verzenden wij de artikelen wanneer deze bij Vinopio binnen zijn. MKWIJNEN neemt contact op met de klant als de bestelde flessen niet binnen de week kunnen worden geleverd.
Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de MKWIJNEN overschreden wordt, zal MKWIJNEN de koper hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MKWIJNEN te melden. De terug betaling van de goederen worden spoedig mogelijk teruggestort op de rekening van de koper, na bevestiging van de koper tot ontbinding van de bestelde goederen.
Als koper heeft u 14 dagen tijd om af te zien van de bestelde goederen. Deze 14 dagen gaan in op de dag dat u de goederen door MKWIJNEN of door een pakjeskoerier ontvangen hebt. U dient de melding tot afzien van de goederen schriftelijk of via e-mail spoedig aan MKWIJNEN te laten weten.
Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van MKWIJNEN, totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan MKWIJNEN zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de koper worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product in rekening te brengen.
Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor MKWIJNEN. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de koper over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MKWIJNEN kunnen worden uitgesloten.
MKWIJNEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. MKWIJNEN doet zijn best om zo spoedig mogelijk de klacht op te lossen. MKWIJNEN zal de loper hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper. Ook mogen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van MKWIJNEN. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. MKWIJNEN deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.
MKWIJNEN besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onverhoopt kunnen onjuistheden voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van MKWIJNEN, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij MKWIJNEN. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door MKWIJNEN, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
Afnemers en bezoekers van de MKWIJNEN website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de MKWIJNEN geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de MKWIJNEN is het Belgische recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met via MKWIJNEN / MKW bvba Galgestraat 17 – 8470 Gistel - België. info@mkwijnen.be
Btw-nummer MKW BVBA : BE0867 129 322.

Volg ons op:

  

Algemene Voorwaarden

MKW bvba / MKWIJNEN © 2010-2020, Inc. All rights reserved.